Impall - Juki, Siruba, Japsew, maszyna do szycia Juki, maszyny do szycia przemysłowe, maszyny do szycia, maszyny Jack

Kategorie

Koszyk

  • Ilość pozycji: brak
  • Łączna cena: 0,00zł

Sklep Impall

Sklep Impall to kompleksowe podejście do kwestii produkcji odzieży, dodatków i materiałów tekstylnych. W ofercie znajdują się różnorodne maszyny szwalnicze oraz maszyny krawieckie, pozwalające zarówno na pracę w dużych zakładach jak i w warunkach domowych (Juki, Siruba), choć głównym celem naszej działalności pozostają przemysłowe maszyny do szycia, a wśród nich maszyny do wykrawania, szycia oraz obrębiania różnego typu materiałów.

W sprzedaży posiadamy urządzenia produkowane przez wiodących światowych producentów. Znajdują się wśród nich m.in. maszyny Brother, maszyny Jack i maszyny Siruba, jak również produkty takich firm jak Japsew czy też maszyna do szycia Juki.

Szczególnie ważnym profilem działalności naszej firmy są maszyny do szycia przemysłowe (zwłaszcza maszyny do szycia juki), dbamy o znakomite zaopatrzenie sklepu zarówno pod względem samych urządzeń, jak i innych elementów niezbędnych do pracy na dużą skalę, w tym części, akcesoriów, artykułów tekstylnych i dodatków.

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę: „IMPALL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa („IMPALL”) zwaną dalej „Sprzedawcą” a przedsiębiorcą lub osobą nabywającą towar w celu wykorzystywania go w działalności zarobkowej.

2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i mają do nich zastosowanie,

chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde . od stosowania

niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego,

złożonego u Sprzedawcy przez dowolny podmiot gospodarczy, zwany dalej Kupującym.

4. OWS podane są do wiadomości Kupującego w postaci elektronicznej, udostępnione przed dokonaniem zamówienia w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

§ 2. Informacje o towarach

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków, wymiarów, przeliczników,

rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów,

prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi

orientacyjnymi.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają

zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.

§ 3. Ceny, ilość, jakość

1. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie.

2. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży

w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia

przez Kupującego.

3. Przesłane przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informację o

zamawianym towarze/usłudze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz informację o

sposobie przygotowania towaru do transportu. Niespełnienie tego warunku skutkujące dostawą

przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z potrzebami Kupującego obciąża Kupującego i nie

stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

4. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie

podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru

następuje w magazynie Sprzedawcy.

5. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie,

cięcie, foliowanie, przeładunek i inne obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają

Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

6. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia zamówienia ostateczną cenę towaru ustala się

w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.

7. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. Wysokość zaliczki będzie ustalana

indywidualnie. Zaliczka zostanie rozliczona przy odbiorze ostatniej partii towaru.

8. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające

jakość towaru, Sprzedawca dołącza do dostarczanego towaru na wyraźną prośbę Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłat za ww dokumenty.

§ 4. Odbiór i dostawy towarów

1. Miejscem wydania towaru jest magazyn „IMPALL”. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru. „IMPALL” może dostarczyć Kupującemu towar na adres wskazany w Zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firmy spedycyjnej, z którą współpracuje lub, na wyraźne wskazanie Kupującego, z usług innego spedytora. Informację taką Kupujący powinien zawrzeć w Zamówieniu.

2. „IMPALL” dokonuje dostawy w magazynie w Łodzi na zasadzie FCA (INCOTERMS 2010 - EXW lub CPT). Ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie wysłania towaru z zakładu w Łodzi.

3. Za termin wykonania zobowiązania dostawy towaru uważa się datę wydania towaru z magazynu „IMPALL”. Jeżeli dostawa odbywa się z udziałem przewoźnika, wówczas datą dokonania dostawy towaru jest chwila powierzenia towaru przewoźnikowi. Jest to również moment przeniesienia własności towaru na Kupującego.

4. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przechodzi z „IMPALL” na Kupującego w momencie dostarczenia towaru.

5. Sprzedawca ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez Kupującego adres

dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego, a

pokwitowanie odbioru jest wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.

6. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości

oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w

obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym

dowodzie wydania towaru

7. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie

poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie

dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.

8. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt. 5

będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.

9. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie

obiektywnej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować

dokumenty przewozowe, ilość i stan opakowań, wagę brutto oraz dane dotyczące oznaczenia

towaru na opakowaniach a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to

możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany,

powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane

Sprzedawcy.

10. Kupujący jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych

punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń.

11. Przy zakupie zbioru rzeczy stanowiących całość gospodarczą, w przypadkach stwierdzenia przez Kupującego w trakcie przetwarzania towaru wad ukrytych, z tytułu których Kupujący będzie dochodził roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego przetwarzania tego towaru, zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu. Zużycie ponad 10 % dostarczonego towaru w ramach jednej dostawy w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczenia się dochodzenia roszczeń.

12. Zgłoszenie Sprzedawcy wady ukrytej musi nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia

wady, ale w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia odbioru towaru.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy, jeżeli

opóźnienia nie wynikają z jego wyłącznej winy.

134 W przypadku zwłoki dostawy dotyczącej towarów niestandardowych Kupujący może

odstąpić od umowy tylko w przypadku gdy zwłoka była poważna i przekroczyła 30 dni.

§ 5. Obowiązek podatkowy w ustawie o VAT

1. W myśl zasady określonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

2. W przypadku sprzedaży towarów wysyłanych Kupującemu przez IMPALL za pomocą firmy kurierskiej (poczty, spedytora, przewoźnika) przeniesienie prawa do dysponowania towarem następuje w chwili odebrania towaru przez firmę kurierską lub spedycyjną.

3. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, także wtedy, gdy IMPALL zleca transport przewoźnikowi na koszt i ryzyko Kupującego.

 

 

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacja towaru oznacza, że w wypadku zaistnienia wad towarów Sprzedawca w terminie

do 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji podejmuje decyzję dotyczącą oceny

zasadności reklamacji.

2. Kupujący ma obowiązek udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy próbki wadliwego towaru

niezbędne do przeprowadzenia badania, a także umożliwić zbadanie towaru na miejscu – jak

również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki i warunków w których

towar został użyty.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towarów jest ograniczona

wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS .

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości nie przekraczającej wartości

reklamowanego towaru plus ewentualne koszty dostawy/transportu.

5. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6. Uprawnienia z tytuły gwarancji opisane są każdorazowo na stronie drugiej dokumentu sprzedaży (faktury).

§ 7. Zwrot towarów

1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.

2. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz

identyfikowalne, co do parametrów zawartych na dokumencie zakupu i w atestach.

3. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi.

§ 8. Warunki płatności

1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie

wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.

2. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

3. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w

ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na

fakturze.

4. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo

do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody

mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

5. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze

swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty ceny przed wydaniem

towaru – niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.

7. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zadatek. Wysokość zadatku będzie ustalany indywidualnie. Zadatek zostanie rozliczony przy odbiorze ostatniej partii towaru. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego w uzgodnionym terminie, Sprzedawca będzie uprawniony do zatrzymania zadatku.

6. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo

obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.

7. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn

niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury i żądania

zapłaty ceny za towar i inne usługi tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z

zamówieniem.

8. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 60 dni od ustalonego terminu z przyczyn

niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie magazynował towar na ryzyko i koszt

Kupującego.

9. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie

fakturowana przez Sprzedawcę.

§ 9. Zakres odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży

towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego

zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru

do pożądanych przez Kupującego celów.

§ 10. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd

powszechny w Łodzi.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

§ 11 Inne ustalenia

1. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego

zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu

wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

3. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z

ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie

odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.