I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę: „IMPALL” Rozwandowicz Bocheński Sp.K. („IMPALL”) zwaną dalej „Sprzedawcą” z przedsiębiorcami oraz osobami nabywającymi towar w celu wykorzystywania go w działalności zarobkowej.

 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstąpienie od stosowania się do niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWS, a Regulaminem Sklepu Internetowego pierwszeństwo mają postanowienia OWS.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy dostępnym na stronie impall.pl, na piśmie, drogą mailową lub telefoniczną przez dowolny podmiot gospodarczy, zwany dalej Kupującym.

 5. OWS podane są do wiadomości Kupującego w postaci elektronicznej, udostępnione przed dokonaniem zamówienia w sposób umożliwiający ich przechowywanie, odtwarzanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony impall.pl jako plik w formacie .pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść OWS.

 

II. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi.

 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.

 

III. Ceny, ilość, jakość

 1. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie.

 2. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Kupującego.

 3. Przesłane przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informacje o zamawianym towarze/usłudze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz informację o sposobie przygotowania towaru do transportu. Niespełnienie tego warunku skutkujące dostawą przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z potrzebami Kupującego obciąża Kupującego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

 4. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy.

 5. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

 6. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia zamówienia ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.

 7. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka zostanie rozliczona przy odbiorze ostatniej partii towaru.

 8. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dołącza do dostarczanego towaru na wyraźną prośbę Kupującego.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłat za ww. dokumenty.

 

IV. Odbiór i dostawy towarów

 1. Miejscem wydania towaru jest magazyn „IMPALL”. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru. „IMPALL” może dostarczyć Kupującemu towar na adres wskazany w Zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firmy spedycyjnej, z którą współpracuje lub, na wyraźne wskazanie Kupującego, z usług innego spedytora. Informację taką Kupujący powinien zawrzeć w Zamówieniu.

 2. „IMPALL” dokonuje dostawy w magazynie w Łodzi (ul. Pojezierska 95A, 91-341) na zasadzie FCA (INCOTERMS 2010 – EXW lub CPT) z magazynu firmy „IMPALL”.

 3. Za termin wykonania zobowiązania dostawy towaru uważa się datę wydania towaru z magazynu „IMPALL”. Jeżeli dostawa odbywa się z udziałem przewoźnika, wówczas datą dokonania dostawy towaru jest chwila powierzenia towaru przewoźnikowi. Jest to również moment przeniesienia własności towaru na Kupującego.

 4. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przechodzi z „IMPALL” na Kupującego w momencie dostawy towaru.

 5. Kupujący jest zobowiązany zapewnić, by pod wskazanym przez niego pod adresem w terminie dostawy obecna była osoba upoważniona do odbioru towaru. Sprzedawca ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez Kupującego adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.

 6. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.

 7. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.

 8. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt. 5 będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.

 9. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie obiektywnej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, ilość i stan opakowań, wagę brutto oraz dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, nie później jednak niż w terminie 5 dni od momentu dostawy, lecz zanim towar zostanie wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane Sprzedawcy.

 10. Kupujący jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń.

 11. Przy zakupie zbioru rzeczy stanowiących całość gospodarczą, w przypadkach stwierdzenia przez Kupującego w trakcie przetwarzania towaru wad ukrytych, z tytułu których Kupujący będzie dochodził roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego przetwarzania tego towaru, zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu. Zużycie ponad 10 % dostarczonego towaru w ramach jednej dostawy w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczenia się dochodzenia roszczeń.

 12. Zgłoszenie Sprzedawcy wady ukrytej musi nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia wady, ale w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia odbioru towaru.

 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy, jeżeli opóźnienia nie wynikają z jego wyłącznej winy.

 14. W przypadku zwłoki dostawy dotyczącej towarów niestandardowych Kupujący może odstąpić od umowy tylko w przypadku gdy zwłoka była poważna i przekroczyła 30 dni.

 

V. Obowiązek podatkowy w ustawie o VAT

 1. W myśl zasady określonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

 2. W przypadku sprzedaży towarów wysyłanych Kupującemu przez „IMPALL” za pomocą firmy kurierskiej (poczty, spedytora, przewoźnika) przeniesienie prawa do dysponowania towarem następuje w chwili odebrania towaru przez firmę kurierską lub spedycyjną.

 3. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, także wtedy, gdy ”IMPALL” zleca transport przewoźnikowi na koszt i ryzyko Kupującego.

 

VI. Reklamacje

 1. W wypadku zgłoszenia wad towarów powstałych z przyczyn leżących w rzeczy sprzedanej, Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 21 dni roboczych od daty jej otrzymania.

 2. Kupujący ma obowiązek udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy próbki wadliwego towaru niezbędne do przeprowadzenia badania, a także umożliwić zbadanie towaru na miejscu – jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki i warunków w których towar został użyty.

 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca, wedle własnego uznania, dokona wymiany towary na nowy, jego naprawy lub zwrotu ceny. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towarów jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS.

 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości nie przekraczającej wartości reklamowanego towaru plus ewentualne koszty dostawy/transportu.

 5. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 6. Uprawnienia z tytuły gwarancji opisane są każdorazowo na stronie drugiej dokumentu sprzedaży (faktury).

 

VII. Zwrot towarów

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.
 2. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych na dokumencie zakupu i w atestach.
 3. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie wskazanym na fakturze, liczonym od daty ich wystawienia.

 2. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

 3. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

 4. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

 5. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru do czasu otrzymania zapłaty.

 6. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zadatek. Wysokość zadatku będzie ustalana indywidualnie, a jego zapłata nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. Zadatek zostanie rozliczony przy odbiorze ostatniej partii towaru. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego w uzgodnionym terminie z przyczyn przez niego zawinionych, Sprzedawca będzie uprawniony do zatrzymania zadatku.

 7. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru. W takiej sytuacji magazynowanie odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.

 8. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo, wedle własnego wyboru, do wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za towar i inne usługi tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem lub odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość i nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedawcy kosztów magazynowania towaru oraz innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę zgodnie z OWS i umową.

 9. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.

 

IX. Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za rzeczywisty uszczerbek w majątku Kupującego.

 2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanych przez Kupującego celów.

 

X. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Łodzi.

 2. Do umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

XI. Inne ustalenia

 1. 1. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w Polityce Prywatności dostępny pod adresem impall.pl/info/polityka-prywatnosci.html.

 3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.